Privacy & cookies

Privacy

Refresh Vastgoedburo hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar dePrivacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Refresh Vastgoedburo u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Refresh Vastgoedburo.

Het is mogelijk dat dezePrivacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Refresh Vastgoedburo.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Het platform/website/applicatie… URL is een initiatief van:

LID ONDERNEMINGSVORM (Hierna: “LID”)

Eikendreef 14, 9080 Lochristi, België

Btw-nummer: 843.846.847

E-mail: info@refreshvastgoed.be  

Telefoon: 0479284854

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

RefreshVastgoedburo verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door RefreshVastgoedburo:

 • Identificatiegegevens
 • Financiële bijzonderheden
 • Samenstelling van het gezin
 • Gerechtelijke gegevens
 • Woningkenmerken
 • Gegevens omtrent opleiding en vorming
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking
 • Rijksregisternummer en identificatienummer van de sociale zekerheid

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevensgebruikt?

RefreshVastgoedburo verzamelt persoonsgegevensom u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Deverzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensievergebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voorde werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horendediensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaaldedoeleinden:

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
 • Het aanbieden en verbeteren van eenalgemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatie doeleinden,aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/ofnoodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingenen het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van deaangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de handvan geleverde informatie en gegevens. 
 • De detectie van en bescherming tegenfraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van Refresh Vastgoedburo worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaatsvan consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht.Wanneer u het platform/de website/de applicatie van Refresh Vastgoedburo bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevens inzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Refresh Vastgoedburo en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Refresh Vastgoedburo zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. 

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Refresh Vastgoedburo. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Refresh Vastgoedburo heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegangen gebruik te vermijden.

Wij gebruiken ook cookies

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring. Als u het platform/de website van Refresh Vastgoedburo wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Refresh Vastgoedburo verwerkt uw persoonsgegevens steedseerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaardzolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven engerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Refresh Vastgoedburo onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit alsGebruiker, beschikt u over een recht om van LID uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Refresh Vastgoedburo uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Refresh Vastgoedburo hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@refreshvastgoed.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om inde eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Refresh Vastgoedburo. Refresh Vastgoedburo zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hierna volgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; 
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt; 
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.


Refresh Vastgoedburo beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om eenbeperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Refresh Vastgoedburo nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking inplaats van het wissen van de persoonsgegevens; 
 • Wanneer Refresh Vastgoedburo de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Refresh Vastgoedburo nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Refresh Vastgoedburo staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Refresh Vastgoedburo dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Refresh Vastgoedburo hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@refreshvastgoed.be.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Refresh Vastgoedburo verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkings verantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van deGebruiker. 

Indien Gebruiker wenst om dit recht uitte oefenen, zal Refresh Vastgoedburo hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@refreshvastgoed.be.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/rechtom klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Refresh Vastgoedburo bij de BelgischeCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Refresh Vastgoedburo hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@refreshvastgoed.be.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uwlokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies(bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies(tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacy richtlijn, wat betekent dat de cookie wetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

Refresh Vastgoedburo is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

Doel en nut van cookies

Refresh Vastgoedburo wil elke bezoeker van het platform/de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies Refresh Vastgoedburo gebruikt. Door het platform/de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Refresh Vastgoedburo om uw bezoek aan het platform/de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als u het platform/de website van Refresh Vastgoedburo wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan Refresh Vastgoedburo geen probleemloos bezoek op het platform/de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan ons platform/onze website te verbeteren. De cookies die wijgebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

Soorten cookies gebruikt door Refresh Vastgoedburo

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om het platform/de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Niet-essentiële cookies

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om het platform/de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

 • Functionele cookies: deze cookies stellen het platform/de website instaat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
 • Analytische cookies: met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van ons platform/onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door het platform/de website verplaatsen.
 • Targeting/advertising cookies: deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via ons platform/onzewebsite worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wijgebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

Beheer van de cookies

Zorg ervoordat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moetende volgende handelingen uitgevoerd worden:

Bij browser - Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.
 • Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of 'accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).
 • Klik op 'OK'.

Bij browser - Mozilla Firefox

 • Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op'Opties'.
 • Op het tabblad 'Privacy', zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op 'OK'.

Bij browser - Google Chrome

 • Klik op de drie puntjes naast de browserbalk bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.
 • Zoek het gedeelte 'Privacy and security' en klik op 'content settings'.
 • Klik op de optie ‘cookies’.
 • Selecteer nu 'Allow sites to save and read cookiedata’.

Bij browser - Safari

 • Kies‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere website gegevens’
 • Duid aan dat u cookies aanvaardt.

Als u het platform/de website van Refresh Vastgoedburo wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u ditliever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren:

Bij browser - Microsoft Internet Explorer

 • Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.
 • Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren. Klik op OK.

Bij browser - Mozilla Firefox

 • Klik op de menuknop en kies ‘Voorkeuren’.
 • Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de sectie ‘Geschiedenis’.
 • Stel naast ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voorgeschiedenis’.
 • Stel ‘Cookies van derden accepteren’ in op ‘Nooit’.
 • Sluit de pagina ‘about: preferences’. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Bij browser - Google Chrome

 • Selecteer‘Meer Instellingen’ in de browserwerkbalk.
 • Selecteer onderaan de pagina de optie ‘Geavanceerd’.
 • Selecteer bij 'Privacy en beveiliging' de optie ‘Instellingen voor content’.
 • Selecteer‘Cookies’.
 • Schakel ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ uit.

Bij browser - Safari

 • Kies‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies niet aanvaardt.

Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op verzet:Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
 • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacyverklaring. Meer informatie over de rechten van bezoekers vindt u ook in de Privacyverklaring. Mocht u na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via info@refreshvastgoed.be.